Trauma   Beratung   &   Somatic   Experiencing®

Publikationen und Übersetzungen

 

Wychowanie na co dzień 2014, 6 (249): 22-26 

Umgebung und Erziehung

 

 

 

 

 

 

Urszula Bartnikowska Hanna Dufner

 

Środowisko i wychowanie

Wprowadzenie

Szkoła  jest miejscem, do którego  trafiają  dzieci z całym wachlarzem różnorodności, wynikają- cych z odmiennych uwarunkowań fizycznych każ-dego człowieka, różnych środowisk pochodzenia, a także z unikalnych doświadczeń życiowych. Tak ukształtowany 6- czy 7-latek zostaje oddany na kilka godzin dziennie pod opiekę nauczycieli.(...)

W artykule przedmiotem rozważań będzie rola nauczyciela i miejsce dziecka z wczesnymi doświadczeniami traumatycznymi w systemie szkolnym.


 Annals of Diagnostic Paediatric Pathology 2013, 17 (3-4): 103-130

Dissociation – terra incognita? Adaptation vs pathology. Posttraumatic dissociative disorders in children

Abstract

In this article we present the collective work of our team, which is a National Network of Regulatory Emotional and Traumatic Stress Disorders in Children and Adolescents (NSLT) and Polish Association for the Study and Treatment of Trauma and Dissociation in Children and Adolescents (PTBT). We present dissociation features from multiple perspectives and in multiple areas concerning biology, medicine, psychology, pedagogy and law. We show that dissociative disorders are not only the domain of the so-called pediatric "Pathology". Dissociation is also a mechanism activated during invasive medical procedures that the experience can touch every child and every family. Indicate strongly that the foundation work of a so-called "dissociating child" is the stabilization and security of its environment, and the so-called therapy. "Neurosequentic logic" is the impact first on the structure of the nervous system responsible for regulating the body. In summary we already know quite a lot about effective models and methods of interactions concerning “the dissociating child”, and we want to share this knowledge, but we also require the use of the professional system of diagnosis and common support for dissociating children, the respect for the law and its responsible use.

 

 

Leszek Drozdowski  Joanna Helios             Wioletta Jedlecka      Grażyna Lewko          Hanna Dufner    Urszula Bartnikowska

 

 


Dysocjacja - terra incognita?   Od adaptacji do patologii. Zaburzenia dysocjacyjne u dzieci po traumach

Streszczenie

W niniejszym artykule, zbiorowej pracy naszego Zespołu, stanowiącego Narodową Sieć Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży (NSLT) i Polskiego Towarzystwa Badań i Leczenia Traumy i Dysocjacji u Dzieci i Młodzieży (PTBT) prezentujemy dysocjację z wielu perspektyw i w wielu obszarach: biologii; medycyny; psychologii i pedagogiki oraz prawa. Pokazujemy, że zaburzenia dysocjacyjne nie są jedynie domeną dziecka z tzw. „patologii”. Dysocjacja to także mechanizm uruchamiany w trakcie inwazyjnych zabiegów medycznych, które to doświadczenia mogą dotknąć każde dziecko i każdą rodzinę. Wskazujemy zdecydowanie, że fundamentem pracy z „dzieckiem dysocjującym” jest stabilizacja i bezpieczeństwo jego otoczenia, a w terapii tzw. „logika neurosekwencyjna” – oddziaływanie w pierwszej kolejności na struktury układu nerwowego odpowiedzialne za regulację organizmu. Podsumowując – wiemy już niemało o skutecznych modelach i metodach oddziaływań wobec dziecka dysocjującego i pragniemy się tą wiedzą podzielić, ale chcemy się także domagać stosowania profesjonalnego systemu diagnozy i wsparcia dla dysocjujących dzieci, szacunku dla obowiązującego prawa i jego odpowiedzialnego stosowania.

 

Artikel veröffentlicht in der Publikation:


Artykuł zamieszczony w publikacji:

 "Jak pomóc dziecku, które przeżyło zbyt wiele"

TPD Jarosław 2011

 

 

 

 

 Ein Kind verstehen

 

Hanna Dufner

 

 

 

 

Zrozumieć dziecko

 

 

Prof. Dr. Stephen W. Porges

Neurocepcja - trzy obwody autonomicznego układu nerwowego

(Neurozeption – die drei Regelkreise des Autonomen Nervensystems)  

Neurocepcja.pdf (129.66KB)
Neurocepcja.pdf (129.66KB)

 

 

 

http://stephenporges.com/images/neurozeption_polish.pdf 

 

 

 

Prof. Dr. Stephen W. Porges

Teoria poliwagalna: trzy obwody neuronalne regulujace nasze zachowania reaktywne

(Polyvagal-Theorie: Die drei neuralen Kreisläufe als Regulatoren für unser reaktives Verhalten)

http://www.stephenporges.com/images/polyvagalpl.doc